Large Alternate

Large Alternate2013-05-24T20:06:48+07:00
102, 2022

ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการกำกับและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดสุรินทร์ ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

By |กุมภาพันธ์ 1st, 2022|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการกำกับและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดสุรินทร์ ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.พีรวัส อินทวี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ พร้อมด้วย ผศ.ชัชวาล สนิทสันเทียะ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการกำกับและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดสุรินทร์ ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี โดยมีนางสาววาสนา ไชยพรรณนา วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน เพื่อเตรียมความพร้อมการสำรวจข้อมูลและแนวทางการกำกับดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรม จ.สุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์    

102, 2022

ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการกำกับและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดสุรินทร์ ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

By |กุมภาพันธ์ 1st, 2022|Categories: ข่าวประกาศทั่วไป, ข่าวสารและกิจกรรม|ปิดความเห็น บน ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการกำกับและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดสุรินทร์ ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.พีรวัส อินทวี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ พร้อมด้วย ผศ.ชัชวาล สนิทสันเทียะ รองผู้อำนวยการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการกำกับและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดสุรินทร์ ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี โดยมีนางสาววาสนา ไชยพรรณนา วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน เพื่อเตรียมความพร้อมการสำรวจข้อมูลและแนวทางการกำกับดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรม จ.สุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ การดำเนินงานอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

2001, 2022

ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการกำกับและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดสุรินทรื ด้านระบบนิเวศ/สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565

By |มกราคม 20th, 2022|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|ปิดความเห็น บน ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการกำกับและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดสุรินทรื ด้านระบบนิเวศ/สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565

20 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล สนิทสันเทียะ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการกำกับและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดสุรินทรื ด้านระบบนิเวศ/สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น โดยมี นายณัฏฐนันธ์ ด่านอนุพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

1801, 2022

ประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มที่ 8 นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 1/2565

By |มกราคม 18th, 2022|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|ปิดความเห็น บน ประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มที่ 8 นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 18 มกราคม 2565 ผศ.ดร.พีรวัส อินทวี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในนามหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย ผศ.ชัชวาล สนิทสันเทียะ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มที่ 8 นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 1/2565 ด้วยระบบการประชุมทางไกล Application zoom โดยมีประเด็นวาระที่สำคัญ 2 เรื่อง คือ 1.  การดำเนินงานแผนงานที่ 1-4 2. เสนอรายชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่หน่วยอนุรักษ์ฯ ประจำปี 2565

2412, 2021

โครงการแผนที่ 3 การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ประจำปี 2565

By |ธันวาคม 24th, 2021|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|ปิดความเห็น บน โครงการแผนที่ 3 การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ประจำปี 2565

วันที่ 24 /12/2564 หน่วยอนุรักษ์ฯ สุรินทร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล สนิทสันเทียะ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการ แผน 3 การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ประจำปี 2565 ตามแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรู้ ความเข้าใจในการเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

2312, 2021

การประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการกำกับและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม จังหวัดสุรินทร์

By |ธันวาคม 23rd, 2021|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|ปิดความเห็น บน การประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการกำกับและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม จังหวัดสุรินทร์

23ธ.ค.64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวัส อินทวี หัวหน้าหน่วยสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการกำกับและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม จังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายสุดใจ สะอาดยิ่ง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ นายเอกวิทย์ สิทธิติวงศ์ รักษาราชการแทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ นางสาวพรเพ็ญ บุญญาทิพย์ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ และนางสาวอรอนงค์ จันทร์ศรี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและ บุคลากร สศว. ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงาน ด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านประวัติศาสตร์และด้านโบราณคดี ณ ห้องประชุม สศว.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.