Grid

Grid2013-05-24T20:06:34+07:00

ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการกำกับและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดสุรินทร์ ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

By |กุมภาพันธ์ 1st, 2022|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|

วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.พีรวัส อินทวี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ พร้อมด้วย ผศ.ชัชวาล สนิทสันเทียะ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการกำกับและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดสุรินทร์ ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี โดยมีนางสาววาสนา ไชยพรรณนา วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน เพื่อเตรียมความพร้อมการสำรวจข้อมูลและแนวทางการกำกับดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรม จ.สุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์    

ปิดความเห็น บน ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการกำกับและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดสุรินทร์ ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการกำกับและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดสุรินทร์ ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

By |กุมภาพันธ์ 1st, 2022|Categories: ข่าวประกาศทั่วไป, ข่าวสารและกิจกรรม|

1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.พีรวัส อินทวี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ พร้อมด้วย ผศ.ชัชวาล สนิทสันเทียะ รองผู้อำนวยการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการกำกับและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดสุรินทร์ ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี โดยมีนางสาววาสนา ไชยพรรณนา วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน เพื่อเตรียมความพร้อมการสำรวจข้อมูลและแนวทางการกำกับดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรม จ.สุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ การดำเนินงานอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

ปิดความเห็น บน ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการกำกับและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดสุรินทร์ ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการกำกับและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดสุรินทรื ด้านระบบนิเวศ/สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565

By |มกราคม 20th, 2022|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|

20 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล สนิทสันเทียะ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการกำกับและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดสุรินทรื ด้านระบบนิเวศ/สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น โดยมี นายณัฏฐนันธ์ ด่านอนุพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ปิดความเห็น บน ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการกำกับและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดสุรินทรื ด้านระบบนิเวศ/สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565

ประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มที่ 8 นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 1/2565

By |มกราคม 18th, 2022|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|

วันที่ 18 มกราคม 2565 ผศ.ดร.พีรวัส อินทวี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในนามหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย ผศ.ชัชวาล สนิทสันเทียะ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มที่ 8 นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 1/2565 ด้วยระบบการประชุมทางไกล Application zoom โดยมีประเด็นวาระที่สำคัญ 2 เรื่อง คือ 1.  การดำเนินงานแผนงานที่ 1-4 2. เสนอรายชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่หน่วยอนุรักษ์ฯ ประจำปี 2565

ปิดความเห็น บน ประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มที่ 8 นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 1/2565

โครงการแผนที่ 3 การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ประจำปี 2565

By |ธันวาคม 24th, 2021|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|

วันที่ 24 /12/2564 หน่วยอนุรักษ์ฯ สุรินทร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล สนิทสันเทียะ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการ แผน 3 การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ประจำปี 2565 ตามแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรู้ ความเข้าใจในการเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

ปิดความเห็น บน โครงการแผนที่ 3 การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ประจำปี 2565

การประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการกำกับและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม จังหวัดสุรินทร์

By |ธันวาคม 23rd, 2021|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|

23ธ.ค.64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวัส อินทวี หัวหน้าหน่วยสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการกำกับและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม จังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายสุดใจ สะอาดยิ่ง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ นายเอกวิทย์ สิทธิติวงศ์ รักษาราชการแทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ นางสาวพรเพ็ญ บุญญาทิพย์ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ และนางสาวอรอนงค์ จันทร์ศรี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและ บุคลากร สศว. ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงาน ด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านประวัติศาสตร์และด้านโบราณคดี ณ ห้องประชุม สศว.

ปิดความเห็น บน การประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการกำกับและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม จังหวัดสุรินทร์

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ

By |ธันวาคม 17th, 2021|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|

วันที่ 17 /12/2564 หน่วยอนุรักษ์ฯ สุรินทร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล สนิทสันเทียะ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนายเอกราช สร้อยจิตร เจ้าหน้าที่หน่วยฯ ร่วมการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ประเด็นต่างๆ ในการปฏิบัติบัติงานตามแผนงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ด้วยระบบ ประชุมทางไกล Webex

ปิดความเห็น บน ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ

คำสั่งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์ฯ จังหวัดสุรินทร์ ที่ 4496/2564

By |ตุลาคม 25th, 2021|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง|

คำสั่งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ ที่ 4496/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางการกำกับและด๔แลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม จังหวัดสุรินทร์

ปิดความเห็น บน คำสั่งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์ฯ จังหวัดสุรินทร์ ที่ 4496/2564

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสุรินทร์ ครั้งที่ 3/2564

By |กันยายน 16th, 2021|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|

(วันนี้) 16ก.ย.64 อาจารย์รัชดา ธนูศิลป์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายอนุชา ถือสมบัติ เจ้าหน้าที่นักวิชาการศึกษา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสุรินทร์ ครั้งที่ 3/2564 โดย นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน การประชุมครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดย อาจารย์ดวงตา โนวาเชค คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ให้นำเสนอ (ร่าง) พิจารณาการจัดทำกรอบและแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสุรินทร์ ให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา ณ ห้องประชุมรวยปราสาท ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ [...]

ปิดความเห็น บน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสุรินทร์ ครั้งที่ 3/2564

วัดป่าอาเจียง

By |สิงหาคม 30th, 2021|Categories: วัด วัดร้าง ศาสนสถาน|

วัดป่าอาเจียง     วัดป่าอาเจียง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัว ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เดิมวัดป่าอาเจียงเป็นป่าช้าที่ใช้ฝังศพคนและศพช้าง ในปี พ.ศ. 2516 ผู้ใหญ่เทียม อินทร์สำราญ คุณครูแสวงบุญเหลือ ผู้ใหญ่ดา จงใจงาม คุณครูพุฒ เที่ยงธรรม ได้นำพาชาวบ้านหนองบัวและบ้านตากลางเปิดเส้นทางสายใหม่ใกล้ป่าช้า โดยเป็นทางกฐินก่อน ต่อมาปี พ.ศ. 2535 พระครูปลัดเถรานุวัฒน์ (หลวงพ่อภาวนาพุทโธ) ได้นำพาญาติธรรมสายบุญมาร่วมจัดงานอุปสมบทหมู่แห่ด้วยขบวนช้างที่ป่าช้าแห่งนี้ มีนาคสมัครร่วมโครงการ 200 [...]

ปิดความเห็น บน วัดป่าอาเจียง

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.