ข่าวสิ่งแวดล้อม

มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณหน้าค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทน ร่วมจัด ขบวนช้างกับพระพุทธศาสนา (พุทธประวัติ) พญาช้างปาลิไลยกะ และขบวนช้างเผือกพร้อมเครื่องสูง เพื่อเข้าร่วมแห่ในงาน “มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๒” การจัดงาน “มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๒” ครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของประชาชนชาวไทยในการบำรุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์

By |2019-08-02T12:16:46+07:00กรกฎาคม 15th, 2019|Categories: ข่าวสิ่งแวดล้อม|ปิดความเห็น บน มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๒

ประชุมเครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ อาจารย์รัชดา ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๕ และศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปิยา ทาปทา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องสัตตบงกช ชั้น ๔ อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

By |2019-08-02T12:11:31+07:00กรกฎาคม 15th, 2019|Categories: ข่าวสิ่งแวดล้อม|ปิดความเห็น บน ประชุมเครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

โครงการอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้ เรื่องการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ปราสาทภูมิโปน

วันนี้ (24พ.ค.62) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์รัชดา ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร สศว. ลงพื้นที่จัดโครงการอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้ เรื่องการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ปราสาทภูมิโปน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นางสาวมยุรี สุวรรณราช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดม รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยทีมวิทยากรประกอบด้วย นายพิชัย สิงห์ชัย ข้าราชการบำนาญ นายทศ แม่นผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม นายกิตติพงษ์ สนเล็ก หัวหน้ากลุ่มโบราณคดีสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา และนางสาวอรุณี แซ่เล้า หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาปราสาทภูมิโปน (ช่วงบ่าย) คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน นักเรียน เยาวชน และผู้เข้าร่วมโครงการ ลงพื้นที่ศึกษาการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์โบราณสถาน "ปราสาทภูมิโปน" เพื่อกระตุ้นให้คนในชุมชนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ รัก หวงแหนแหล่งโบราณสถานและโบราณคดี "ปราสาทภูมิโปน" และได้ทราบประวัติความเป็นมา อันจะเป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป

By |2019-05-29T13:45:28+07:00พฤษภาคม 24th, 2019|Categories: ข่าวสิ่งแวดล้อม|ปิดความเห็น บน โครงการอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้ เรื่องการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ปราสาทภูมิโปน

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

(14 พ.ค.62) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ลงพื้นที่นำคณะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่ม 8 (นครชัยบุรินทร์) เดินทางมากราบไหว้พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง และวัดบูรพารามอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้ายกทอง จันทรโสมา จังหวัดสุรินทร์ เพื่อศึกษาชุมชนกลุ่มอาชีพทอผ้าไหมยกทองโบราณ และแนวทางการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการของกลุ่มทอผ้าไหมยกทองโบราณจันทรโสมา ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

By |2019-05-29T13:50:58+07:00พฤษภาคม 14th, 2019|Categories: ข่าวสิ่งแวดล้อม|ปิดความเห็น บน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

ประชุมกลุ่ม 8 “นครชัยบุรินทร์” ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562

วันนี้ (13 พ.ค.62) อาจารย์รัชดา ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยทีมบุคลากร สศว. ต้อนรับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่ม 8 (นครชัยบุรินทร์) ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ เพื่อประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่ม 8 “นครชัยบุรินทร์” ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโดย หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ให้มีการพัฒนาการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในการป้องกันแก้ไขปัญหาการทำลายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น พร้อมได้ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ ให้เป็นไปอย่างมีระบบและเกิดประสิทธิภาพ โดยในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน มี ผศ.พิทักษ์ชัย จัตุชัย รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในการประชุม และมีพิธีมอบของขวัญแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกระหว่างหน่วยงาน ทั้งนี้ มีการนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ประจำปี 2561 แผนงานที่ 1 - 4 กลุ่ม 8 “นครชัยบุรินทร์” และแนวทางการจัดประชุมภาคีหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2563

By |2019-05-29T13:56:50+07:00พฤษภาคม 13th, 2019|Categories: ข่าวสิ่งแวดล้อม|ปิดความเห็น บน ประชุมกลุ่ม 8 “นครชัยบุรินทร์” ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562

รำบวงสรวงสืบศรัทธาพระยาสุรินทรภักดี” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562

วันที่ 11 เมษายน 2562 ณ อนุสาวรีย์พระสุรินทรภักดีฯ "รำบวงสรวงสืบศรัทธาพระยาสุรินทรภักดี" ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าเมืองสุรินทร์คนแรก และส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณี และวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์

By |2019-04-11T13:37:41+07:00เมษายน 11th, 2019|Categories: ข่าวสิ่งแวดล้อม|ปิดความเห็น บน รำบวงสรวงสืบศรัทธาพระยาสุรินทรภักดี” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562

ประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2562

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดย อาจารย์รัชดา ธนูศิลป์ หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยบุคลากร เดินทางเข้าร่วมการประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา จ.สงขลา จัดโดย หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติศิลปกรรมท้องถิ่นทั่วประเทศให้เกิดการประสานงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการทำลาย และติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยในงานได้รับเกียรติจาก นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน โดยมี อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีพิธีมอบโล่ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่หน่วยอนุรักษ์ทั่วประเทศทั้ง 18 หน่วย ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์ อัศวจุฬามณี ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้รับพิจารณาคัดเลือกจาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขึ้นรับมอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562 ทั้งนี้ มีการเสวนาในหัวข้อ " วิถีการทำงานเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติและศิลปกรรมของชุมชนกับส่วนราชการ " ฝึกปฎิบัติการใช้ระบบฐานข้อมูลแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ทั้งประเทศ และเข้าชมอุทยานธรณีสตูล เขตข้ามกาลเวลาเขาโต๊ะหงาย องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน และเข้าชมการทำผ้าบาติกที่ "ปันหยาบาติก" และพิธีมอบธงการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีภาคีหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2563 เจ้าภาพครั้งต่อไปคือ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

By |2019-04-01T13:50:46+07:00เมษายน 1st, 2019|Categories: ข่าวสิ่งแวดล้อม|ปิดความเห็น บน ประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2562

ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่หน่วยอนุรักษ์ฯ ประจำปี พ.ศ.2562

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์ อัศวจุฬามณี ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้รับพิจารณาคัดเลือกจาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขึ้นรับมอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562

By |2019-04-01T13:52:29+07:00เมษายน 1st, 2019|Categories: ข่าวสิ่งแวดล้อม|ปิดความเห็น บน ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่หน่วยอนุรักษ์ฯ ประจำปี พ.ศ.2562

ประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 8 (นครชัยบุรินทร์) ครั้งที่2/2561

วันนี้ 23 สิงหาคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดย นางนิมิตรา บุตรกันหา รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมนายอนุชา ถือสมบัติ นายเอกราช สร้อยจิตร และนางสาวนุชสรา พันแก้ว นักวิชาการศึกษา ในนามหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 8 (นครชัยบุรินทร์) ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ เพื่อติดตาม และแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

By |2018-10-29T11:13:14+07:00สิงหาคม 23rd, 2018|Categories: ข่าวสิ่งแวดล้อม|ปิดความเห็น บน ประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 8 (นครชัยบุรินทร์) ครั้งที่2/2561

งานประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2561

วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดย ผศ.ดร.ธนศักดิ์ อัศวจุฬามณี รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายเอกราช สร้อยจิตร และนางสาวนุชสรา พันแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาการทำลายและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ภายใต้การจัดงานประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2561 เพื่อ กระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและท้องถิ่นทั่วประเทศ ณ จังหวัดจันทบุรี

By |2018-10-29T10:26:45+07:00พฤษภาคม 19th, 2018|Categories: ข่าวสิ่งแวดล้อม|ปิดความเห็น บน งานประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2561

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.