ข่าวประกาศทั่วไป

ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการกำกับและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดสุรินทร์ ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.พีรวัส อินทวี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ พร้อมด้วย ผศ.ชัชวาล สนิทสันเทียะ รองผู้อำนวยการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการกำกับและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดสุรินทร์ ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี โดยมีนางสาววาสนา ไชยพรรณนา วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน เพื่อเตรียมความพร้อมการสำรวจข้อมูลและแนวทางการกำกับดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรม จ.สุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ การดำเนินงานอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

By |2022-04-20T09:22:54+07:00กุมภาพันธ์ 1st, 2022|Categories: ข่าวประกาศทั่วไป, ข่าวสารและกิจกรรม|ปิดความเห็น บน ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการกำกับและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดสุรินทร์ ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

การประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ. ศ. 2563

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ. ศ. 2563 ในนามกลุ่ม 8 นครชัยบุรินทร์ ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2563 โดยมีตัวแทนจากหน่วยอนุรักษ์ฯ ทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 150 คน ณ โรงแรมอัลวาเรซ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ ทั้ง 18 กลุ่มทั่วประเทศ ประกาศเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ฯ สร้างความเข้าใจร่วมกันในการจัดทำกรอบการจัดสรรงบประมาณประจำปี กำหนดแผนและนโยบายประจำปี การนำเสนอและรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม และ ศึกษาดูงานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

By |2020-03-18T11:24:45+07:00มีนาคม 13th, 2020|Categories: ข่าวประกาศทั่วไป|ปิดความเห็น บน การประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ. ศ. 2563

พิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั่วประเทศ

พิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั่วประเทศ ในการประชุมภาคีอนุรักษ์ฯพ.ศ 2563 ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมอัลวาเรซ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในปีนี้กลุ่มหน่วยอนุรักษ์ที่ 8 ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ โดยเสนอชื่อ นายพิชัย สิงห์ชัย (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สพฐ) และ ผ่านการคัดเลือกจาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ประกาศเกียรติคุณ และเข้ารับมอบโล่จาก นายประเสริฐ ศิรินภาพร เลขาธิการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการประชุมดังกล่าว นายพิชัย สิงห์ชัย ผู้ขับเคลื่อนงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์ มีผลงาน "การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสุรินทร์" "จัดตั้งชมรมประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์" "ร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง สำรวจและจัดทำผังเมืองพิเศษเฉพาะของชุมชนโบราณภูมิโปน อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์" และ "เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์ รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นให้กับหน่วยงานต่างๆ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในฐานะหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์จังหวัดสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับท่านมา ณ โอกาสนี้

By |2020-03-18T11:25:34+07:00มีนาคม 12th, 2020|Categories: ข่าวประกาศทั่วไป|ปิดความเห็น บน พิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั่วประเทศ

เยี่ยมชมและสักการะพระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดสุรินทร์

เนื่องในโอกาสเทศกาลวันปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ขอเชิญประชาชนเข้าสักการะเยี่ยมชมพระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดสุรินทร์ ๑. พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ๒. พระอวโลกิเตศวร ๓.พระสุริยประภา ๔. พระจันทรประภา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ ๒๘ ธ.ค.๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๖๓ (*ยกเว้นวันจันทร์ที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๒) เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เข้าชมฟรีโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ข้อมูลโดย: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ กรมศิลปากร  

By |2019-12-13T09:33:54+07:00ธันวาคม 13th, 2019|Categories: ข่าวประกาศทั่วไป|ปิดความเห็น บน เยี่ยมชมและสักการะพระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดสุรินทร์

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.