หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล สนิทสันเทียะ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลากร
เข้าร่วมการประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๖ และล่องแพศึกษาสิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมตามลุ่มแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแควน้อย สะพานข้ามแม่น้ำแคว และวัดเทวสังฆาราม ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๖๖
ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริกเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าภาพการประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์ฯครั้งต่อไปคือ จังหวัดนครศรีธรรมราช