ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารภายในบริเวณพื้นที่เมืองเก่าสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวัส อินทวี หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายเอกราช สร้อยจิตร นักวิชาการศึกษา และนางนิมิตรา บุตรกันหา นักวิชาการศึกษา ในฐานะตัวแทนหน่วยอนุรักษ์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารภายในบริเวณพื้นที่เมืองเก่าสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายธนโชติ เกษตรสิงห์  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานการประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมรวยปราสาท ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์