1 ธ.ค.65 อาจารย์ ดร.วิจิตรา โพธิสาร รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายเอกราช สร้อยจิตร เจ้าหน้าที่นักวิชาการศึกษา เข้าประชุมปรึกษา หารือ ร่วมกับคณะทำงานกลั่นกรองและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้าง ภายในบริเวณพื้นที่เมืองเก่าสุรินทร์ ครั้งที่3/2565 เพื่อพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดสุรินทร์