วันที่ 25 พย 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สยาม ระโส รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ สศว. เข้าประชุมปรึกษา หารือ ร่วมกับคณะทำงานกลั่นกรองและให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการก่อสร้างภายในบริเวณพื้นที่เมืองเก่าสุรินทร์ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดสุรินทร์