วันที่ 18 ตุลาคม 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล สนิทสันเทียะ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ฯ เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มที่ 8 นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 1 /2565 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น เวลาต่อมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้ากลุ่มที่ 8 (นครชัยบุรินทร์) นำคณะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และเรือนโคราช ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
————————————————–
วันที่ 19 ตุลาคม 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา นำคณะศึกษาดูงานอุโบสถเก่ากลางน้ำ 3๐๐ ปี ณ วัดหมื่นไวย ต.หมื่นไว อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ ปกป้อง และรักษาแหล่งศิลปกรรมให้คงอยู่สืบไป
————————————————-