ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างภายในบริเวณพื้นที่เมืองเก่าสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2566 ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์