ชื่อ : ชุมชนโบราณบ้านแสลงพันธ์

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ที่ตั้ง

บ้านแสลงพัน ตำบลแสลงพัน อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ละติจูด 14.914211                                      ลองจิจูด 103.534113

อาณาเขต

ทิศเหนือ              ติดต่อกับ         ตำบลบ้านแร่    อำเภอเขวาสินรินทร์

ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ        ตำบลบุฤาษี      อำเภอเมืองสุรินทร์

ทิศใต้                   ติดต่อกับ        ตำบลสลักได    และตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์

ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ        ตำบลแกใหญ่    อำเภอเมืองสุรินทร์

บ้านแสลงพันธ์ ตำบลแสลงพันธ์ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคมติดต่อหลายแห่งได้แก่ 1.ตำบลแกใหญ่ โดยใช้เส้นทางเลี่ยงเมือง เลขที่ 293 ที่เชื่อมกับถนนปัทมานนท์ 214 เป็นระยะทาง ประมาณ 9 กิโลเมตร 2.ติดต่อกับตำบลสลักได บนถนนหมายเลข 2077 เชื่อกับ 293 ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลแสลงพันธ์ เป็นพื้นที่ราบลุ่มที่นามีลักษณะเป็นลอนตื้น มีน้ำท่วมขังช่วงฤดูฝนในบริเวณทางทิศใต้  ลักษณะภูมิอากาศของตำบลแสลงพันธ์ จัดอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน มีลักษณะอากาศที่มีฤดูแล้งสลับฝนอย่างเด่นชัด

ชุมชนโบราณบ้านแสลงพันธ์  อยู่ในตำบลแสลงพันธ์  อำเภอเมืองสุรินทร์  มีคูน้ำคันดินล้อมรอบเป็นรูปวงรี มีคูน้ำล้อมสองชั้น และคันดินสามชั้น มีขนาด 300 x 450 เมตร  จากการสำรวจค้นพบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดิน ตกแต่งโดยเขียนลายเชือกทาบ และเขียนสีเศษภาชนะดินเผา เนื้อแกร่งเคลือบสีน้ำตาลและเขียว ชุมชนโบราณบ้านแสลงพันมีความสัมพันธ์กัน ระหว่าง ชุมชนบ้านสลักได ชุมชนบ้านโบราณบ้านแสลงพันธ์ และชุมชนเมืองสุรินทร์

พื้นที่ส่วนใหญ่โดยรอบใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรมและบริเวณคูน้ำเป็นแหล่งกักเก็บน้ำที่ใช้ในชุมชน พื้นที่คูน้ำคันดินบางส่วนถูกรุกล้ำจากการขยายตัวของประชากร การพัฒนาชุมชน และเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ชุมชนโบราณบ้านแสลงพันธ์ ในอดีตเคยเป็นชุมชนโบราณ ซึ่งหลายพื้นที่ภายในหมู่บ้านมีการขุดพบไหโบราณบรรจุกระดูกจำนวนมาก ไหและกระดูกมนุษย์ที่ชาวบ้านขุดพบมีอายุ มากกว่า 300 ปี ซึ่งวัตถุโบราณที่ขุดพบทั้งหมดชาวบ้านได้นำไปเก็บรักษาไว้ที่วัดภายในหมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน

บริเวณใจกลางชุมชนภายในคูน้ำคันดิน บ้านแสลงพันธ์มีการขุดค้นพบ เศษภาชนะดินเผาเนื้อดิน ตกแต่งโดยเขียนลายเชือกทาบ และเขียนสีเศษภาชนะดินเผา เครื่องประดับ ฯลฯ  ปัจจุบันได้นำไปมอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์ เก็บรักษาไว้

ชุมชนโบราณบ้านแสลงพันธ์ เป็นหนึ่งในห้าของเมืองหน้าด่านของเมืองสุรินทร์ในอดีต สันนิษฐานว่าคงเป็นเมืองโบราณที่มีการติดต่อกันอาจจะเป็นทางยุทธศาสตร์ ในสมัยพระยาสุรินทร์ภักดี ศรีณรงค์จางวาง จากการลงพื้นที่ ใจกลางของชุมชนจะมีพื้นที่สูงเพื่อใช้เป็นหอสังเกตุการณ์และมีการขุดคลองไว้ในหมู่บ้านเพื่อป้องกันข้าศึก

ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เสริมกับการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชผัก ตามฤดูกาลและคนในชุมชนบ่างส่วนเข้ามารับจ้างทำงานในตัวเมือง