ชื่อ : ชุมชนโบราณบ้านแกใหญ่

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

            ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ที่ตั้ง

            บ้านแกใหญ่ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ละติจูด 14.922812                  ลองจิจูด  103.499914  

อาณาเขต

          ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         บ้านแกน้อย ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

          ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         บ้านแสลงพันธ์ ตำบลแสลงพันธ์ อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์

          ทิศใต้              ติดต่อกับ         ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

          ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

มีถนนสายหลัก คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 ถนนสายสุรินทร์ – จอมพระ ตัดผ่าน การจราจรหนาแน่นเนื่องในช่วงเวลาปฏิบัติงาน เพราะมีพื้นที่ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ และมี ถนนแกใหญ่ ที่เชื่อมกับ ถนนเทศบาล 3 ที่ใช้สัญจรถึงใจกลางหมู่บ้านแก่ใหญ่

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของบ้านแกใหญ่ สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบ สภาพภูมิอากาศสามฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว

ชุมชนโบราณบ้านแกใหญ่ เป็นเมืองหน้าด่านที่เชื่อมต่อกับบ้านแสลงพันธ์เป็นหนึ่งในเมืองหน้าด่านที่สำคัญ เป็นชุมชนตั้งแต่สมัย รัชกาลที่ 5 ช่วง ร.ศ.112 ในปีพุทธศักราช 2436 เป็นชุมชนจากหลักฐานทางโบราณคดี โดยลักษณะมีคูน้ำล้อมรอบหมู่บ้าน พบหลักฐานชี้ให้เห็นได้ว่ามีคนเคยอาศัยอยู่ มากกว่า 1,000 ปี บริเวณกึ่งกลางของหมู่บ้าน มีสภาพเป็นโคกเนินสูงจากพื้นโดยรอบมาก บริเวณทางทิศตะวันออกของชุมชนมีมีวัดปทุมธรรมชาติ ภายในมีอาคารอุโบสถไม้เก่าแก่ หรือที่เรียกว่า สิม เป็นสถาปัตยกรรมพื้นบ้านสร้างด้วยไม้ปรากฏลวดลายแกะสลักให้เห็นชัดเจน

สภาพแวดล้อมของชุมชนบ้านแกใหญ่มีการขยายของชุมชน ทำให้เกิดการปลูกสร้างบ้านเรือนขยายออกมาจนรุกล้ำบริเวณคูเมืองเดิมบางส่วนของชุมชนโบราณทำให้ร่องรอยทางภูมิศาสตร์ได้รับผลกระทบ บางส่วนถูกทับถมเป็นพื้นที่ทำการเกษตร จึงส่งผลต่อการเปลี่ยนแปรงตามสภาพปัจจุบัน

มีการขุดค้นพบเครื่องประดับ กระดูก ไห หม้อดิน พระพุทธรูปสำริด  และมีอุโบสถไม้โบราณตั้งอยู่ภายในวัดปทุมธรรมชาติ

มชนโบราณบ้านแกใหญ่ เป็นหนึ่งในเมืองหน้าด่านที่สำคัญ สันนิษฐานว่าคงเป็นเมืองโบราณในสมัยพระยาสุรินทร์ภักดี ศรีณรงค์จางวาง ใจกลางของชุมชนบริเวณต้นโพธิ์ใหญ่จะมีพื้นที่สูง เดิมเป็นพื้นที่ของวัดต่อมาจึงย้ายวัดออกมาในพื้นที่ท้ายของของชุมชนเพื่อใช้เป็นหอสังเกตุการณ์และมีการขุดคลองไว้รอบหมู่บ้านเพื่อป้องกันข้าศึก

คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ทำไร่ทำนาและเลี้ยงสัตว์ หลังฤดูเก็บเกี่ยว คนในชุมชนบางส่วนเข้ามารับจ้างทำงานในตัวเมือง ส่วนใหญ่คนในชุมชนแกใหญ่นับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก และมีวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญ คือ แซนโฎนตา เซ่นไหว้ปูตา