ชื่อ : ชุมชนโบราณบ้านลำดวน (เมืองสุรพินทนิคม)

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ที่ตั้ง

บ้านลำดวล ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

ละติจูด 14.718503              ลองจิจูด 103.667466

อาณาเขต

ทิศเหนือ               ติดต่อกับ         อำเภอศีขรภูมิ           จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ          อำเภอสังขะ              จังหวัดสุรินทร์

ทิศใต้                   ติดต่อกับ          อำเภอสังขะ              จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ         อำเภอปราสาท         จังหวัดสุรินทร์

การเดินทางจากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านจังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา แล้วแยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัดสระบุรี นครราชสีมา แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 24 ผ่านจังหวัดบุรีรัมย์ แยกซ้ายเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 (ตรงแยกอำเภอปราสาท) เข้าเมืองสุรินทร์ใช้ทางหลวงหมายเลข 2077 เข้าสู่อำเภอลำดวน ระยะทาง 26 กม.ระยะทางจากอำเภอลำดวนสู่อำเภอต่างๆในจังหวัดสุรินทร์

อยู่ในแถบของลมมรสุมเขตร้อน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม แต่มีพื้นที่บางส่วนเป็นที่ดอน สลับกับที่ลุ่มลอนลาด

ชุมชนโบราณบ้านลำดวน มีความเจริญรุ่งเรือง  เป็นเมืองหนึ่งในอดีตกาลซึ่งยังปรากฏหลักฐานให้เห็น  คือ  ซากกำแพงเมืองสร้างด้วยดินมูล  มีคูคลองล้อมรอบ 2 ชั้น คือชั้นนอก และชั้นใน มีลักษณะเป็นวงกลมล้อมรอบตัวเมือง มีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 12 แห่ง มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันข้าศึกศัตรู และใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพื่ออุปโภคและการเกษตร มีปูชนียสถานและโบราณวัตถุปรากฏอยู่  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๕  ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่ว่า “เมืองสุรพินท์นิคม”  และมีการเปลี่ยนแปลงแผนวิธีการปกครองทั่วราชอาณาจักรขึ้นใหม่  เมืองสุรพินท์นิคมจึงเปลี่ยนเป็นอำเภอเรียกว่าอำเภอสุรพินท์นิคม  และต่อมาได้ถูกลดฐานะให้เป็นตำบล  โดยให้ชื่อว่าตำบลลำดวน ขึ้นต่ออำเภอศีขรภูมิ

เป็นพื้นที่เกษตรกรรม คือ การทำนาและปลูกพืชไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่โดยรอบชุมชนโบราณ จึงเป็นทุ่งนาสลับกับป่าอยู่ริมถนน

1.สระตาจัน สระหน้าด่านประตูทางเข้าเมือง ด้านทิศเหนือ กว้างประมาณ 25 เมตร

ยาวประมาณ 250 เมตร

2.สระเซ็มกราวคูเมืองชั้นนอกด้านทิศเหนือ – ตะวันออก กว้างประมาณ 35 เมตร

ยาวประมาณ 125 เมตร

3.สระเซ็มกะน็อง คูเมืองชั้นใน กว้างประมาณ 25 เมตร ยาวประมาณ 125 เมตร

  1. สระเวง คูเมืองชั้นนอก ด้านทิศตะวันออก กว้างประมาณ 40 เมตร ยาวประมาณ 70 เมตร
  2. สระจเร็ย คูเมืองชั้นนอก ด้านทิศตะวันออก กว้างประมาณ 45 เมตร ยาวประมาณ 200 เมตร
  3. สระตาเยาะ คูเมืองชั้นใน กว้างประมาณ 40 เมตร ยาวประมาณ 140 เมตร
  4. สระตาเดียวคูเมืองชั้นนอก ด้านทิศตะวันออก – ใต้ กว้างประมาณ 50 เมตร

ยาวประมาณ 200 เมตร

  1. สระทนาลตาเกา คูเมืองชั้นนอก ด้านทิศใต้ กว้างประมาณ 35 เมตร ยาวประมาณ 150 เมตร
  2. สระมอน คูเมืองชั้นใน กว้างประมาณ 40 เมตร ยาวประมาณ 125 เมตร
  3. คูเมืองชั้นนอกด้านทิศใต้ กว้างประมาณ 35 เมตร ยาวประมาณ 155 เมตร
  4. สระตาเมีย คูเมืองด้านทิศตะวันตก – ใต้
  5. ปราสาทบ้านลำดวน แผนผังเจดีย์เป็นรูป 4 เหลี่ยมจัตุรัส กว้าง 1.20 ยาว 1.20 เมตร

สูงประมาณ 2 เมตร

เจดีย์บ้านลำดวนหรือปราสาทยายแกรม ตั้งอยู่โรงเรียนบ้านลำดวน ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ เป็นเจดีย์หรือปราสาทหลังเดียวขนาดเล็กก่อด้วยอิฐสอดิน ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร เป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 23 แล้วสอบขึ้นไปสู่ส่วนยอด ปัจจุบันมีความสูงประมาณ 2 เมตร พื้นที่โดยรอบไม่ปรากฏร่องรอยของกำแพงหรือคูนํ้าล้อมรอบลักษณะทางด้านเศรษกิจและสังคมพื้นที่โดยรอบไม่ปรากฏร่องรอยของกำแพงหรือคูนํ้าล้อมรอบ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และนับถือศาสนาพุทธ