📅 20 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล สนิทสันเทียะ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการกำกับและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดสุรินทรื ด้านระบบนิเวศ/สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น โดยมี นายณัฏฐนันธ์ ด่านอนุพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์
ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด