วันที่ 18 มกราคม 2565 ผศ.ดร.พีรวัส อินทวี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในนามหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย ผศ.ชัชวาล สนิทสันเทียะ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มที่ 8 นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 1/2565 ด้วยระบบการประชุมทางไกล Application zoom
โดยมีประเด็นวาระที่สำคัญ 2 เรื่อง คือ
1.  การดำเนินงานแผนงานที่ 1-4
2. เสนอรายชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่หน่วยอนุรักษ์ฯ ประจำปี 2565