📣 วันที่ 24 /12/2564 หน่วยอนุรักษ์ฯ สุรินทร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล สนิทสันเทียะ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการ แผน 3 การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ประจำปี 2565 ตามแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรู้ ความเข้าใจในการเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์