23ธ.ค.64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวัส อินทวี หัวหน้าหน่วยสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการกำกับและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม จังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายสุดใจ สะอาดยิ่ง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ นายเอกวิทย์ สิทธิติวงศ์ รักษาราชการแทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ นางสาวพรเพ็ญ บุญญาทิพย์ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ และนางสาวอรอนงค์ จันทร์ศรี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและ บุคลากร สศว. ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงาน ด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านประวัติศาสตร์และด้านโบราณคดี ณ ห้องประชุม สศว.