วันที่ 17 /12/2564 หน่วยอนุรักษ์ฯ สุรินทร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล สนิทสันเทียะ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนายเอกราช สร้อยจิตร เจ้าหน้าที่หน่วยฯ ร่วมการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ประเด็นต่างๆ ในการปฏิบัติบัติงานตามแผนงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ด้วยระบบ ประชุมทางไกล Webex