คำสั่งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ ที่ 4496/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางการกำกับและด๔แลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ ที่ 4496/2564