คำสั่งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์ฯ จังหวัดสุรินทร์ ที่ 4496/2564

คำสั่งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ ที่ 4496/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางการกำกับและด๔แลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม จังหวัดสุรินทร์