ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสุรินทร์ ครั้งที่ 3/2564

(วันนี้) 16ก.ย.64 อาจารย์รัชดา ธนูศิลป์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายอนุชา ถือสมบัติ เจ้าหน้าที่นักวิชาการศึกษา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสุรินทร์ ครั้งที่ 3/2564 โดย นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน การประชุมครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดย อาจารย์ดวงตา โนวาเชค คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ให้นำเสนอ (ร่าง) พิจารณาการจัดทำกรอบและแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสุรินทร์ ให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา ณ ห้องประชุมรวยปราสาท ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์