กิจกรรมการเสวนาออนไลน์ “ประเกือมบ้านเขวาฯ : ภูมิปัญญาชาติพันธุ์เขมรถิ่นไทย”

(วันนี้) 7 ส.ค.64 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในนามหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการเสวนาออนไลน์ "ประเกือมบ้านเขวาฯ : ภูมิปัญญาชาติพันธุ์เขมรถิ่นไทย" ผ่าน Facebook Live สศว. ม.รภ.สร. โดยมี อาจารย์รัชดา ธนูศิลป์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สศว. เป็นผู้ควบคุม และกำกับการปฏิบัติงาน ขอขอบคุณ ผู้ร่วมเสวนา ร้านดาเครื่องเงินหินสี ผู้รับชมการเสวนาออนไลน์ และทีมงาน นายแบนด์ นายแบนด์ ที่ให้ความการสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้อย่างดียิ่ง ติดตามย้อนหลังได้ที่ Facebook Live สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ https://www.facebook.com/art.culture.srru