การประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2564

อาจารย์ รัชดา ธนูศิลป์ และนายอนุชา ถือสมบัติ หัวหน้าและตัวแทนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมการประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2564 ภายใต้การกำกับของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ซึ่งในปีนี้หน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดเชียงราย เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมทีค การ์เด้น สปารีสอร์ท จังหวัดเชียงราย โดยมี นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด มีหัวหน้าและตัวแทนหน่วยอนุรักษ์ฯ จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวม 18 กลุ่มจังหวัด เข้าร่วมกว่า 200 คน การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้หน่วยอนุรักษ์ฯ แต่ละกลุ่มจังหวัด ได้รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 2563 ความคืบหน้าในการดำเนินงานตามโครงการในปีงบประมาณ 2564 และแผนพัฒนาการอนุรักษ์ ปีงบประมาณ 2565 การบรรยายพิเศษเรื่อง “เมืองเก่าเชียงรายในระบบภูมิทัศน์วัฒนธรรมในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน” การอบรม “การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการด้วยระบบ online ” การศึกษาดูงานแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย อีกทั้งยังมีพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ แก่ งานด้านการอนุรักษ์ฯ ของแต่ละกลุ่มจังหวัด ซึ่งปีนี้กลุ่มที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เชิดชูเกียรติแก่ ผศ.ดร. ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดนครราชสีมาและหัวหน้ากลุ่มจังหวัดที่ 8 ในครั้งนี้ด้วย