ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่1/2563

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในนามหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมจอมสุรินทร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ โดย นายนราธร ศรประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ที่ประชุมรับทราบ "คำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ 3/2563 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2563 "เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ " บทบาทหน้าที่ พันธกิจ และผลการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมา และพิจารณา "ทิศทางในการดำเนินงานและการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เสนอแนะแนวทาง มาตรการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ และการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นร่วมกัน โดยมีมติตั้งคณะทำงานในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนข้อมูลและบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ขอขอบคุณสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ (ทสจ.) อนุกรรมการและเลขานุการในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ ในครั้งนี้