ประชุมติดตามการดำเนินงานหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 8 นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.63 เวลา 10.00 น. อาจารย์รัชดา ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยทีมบุคลากร สศว. ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 8 นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 2/2563 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประกอบด้วย (จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์) เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น และหารือการจัดทำโครงการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม งบประมาณ ประจำปี 2564 โดย ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา