สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา กรมศิลปากร ดำเนินงานสำรวจเก็บสภาพปัจจุบันปราสาทนางบัวตูม

สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา กรมศิลปากร ดำเนินงานสำรวจเก็บสภาพปัจจุบันปราสาทนางบัวตูม ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ตามโครงการสำรวจเพื่อการออกแบบบูรณะโบราณสถาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดำเนินการโดย นายนุกูล ดงสันเทียะ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน   ข้อมูลโดย : เฟสบุค สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา กรมศิลปากร