แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัด

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ ได้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน  3  ท่าน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พิจารณาให้ความเห็นชอบ 1. นางวิจิตรา ชูสกุล     ผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบนิเวศ/สิ่งแวดล้อม 2. นายกมลโรจน์ นิวัฒน์บรรหาร  ด้านศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญา 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา พิณศรี  ด้านประวัติศาสตร์/โบราณคดี      ดังเอกสารแนบนี้