การประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ. ศ. 2563

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ. ศ. 2563 ในนามกลุ่ม 8 นครชัยบุรินทร์ ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2563 โดยมีตัวแทนจากหน่วยอนุรักษ์ฯ ทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 150 คน ณ โรงแรมอัลวาเรซ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ ทั้ง 18 กลุ่มทั่วประเทศ ประกาศเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ฯ สร้างความเข้าใจร่วมกันในการจัดทำกรอบการจัดสรรงบประมาณประจำปี กำหนดแผนและนโยบายประจำปี การนำเสนอและรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม และ ศึกษาดูงานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์