วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2563 อาจารย์รัชดา ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในฐานะหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านระบบนิเวศ/สิ่งแวดล้อม ด้านประวัติศาสตร์/โบราณคดี และด้านศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญา


ผลการพิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ นางวิจิตรา ชูสกุล ประธานอนุกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนจังหวัดสุรินทร์ นายกมนต์โรจน์ นิวัฒน์บรรหาร ครูนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสานใต้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา พิณศรี ข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โดย สศว. จะส่งชื่อบุคคลดังกล่าวให้แก่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) เพื่อเสนอคำสั่งต่อผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ประจำจังหวัดสุรินทร์ ต่อไป