19 ก.พ.63 อาจารย์รัสรินทร์ ฉัตรทองพิศุทธิ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นายอนุชา ถือสมบัติ นักวิชาการศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ประวัติศาสตร์โบราณคดีและศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชุมชนช่างปีและโบราณสถานช่างปี่ ณ พิพิธภัณฑ์ชุมชนช่างปี่ ตำบลช่างปี่อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดย นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน

โครงการเผยแพร่ความรู้ประวัติศาสตร์ ฯ ดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี นางสาวอรุณี แซ่เล้า หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ และนางสาวพรเพ็ญ บุญญาทิพย์ ภัณฑารักษ์ชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ “บวร (บ้าน วัด โรงเรียน และ รัฐ) กับการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม” “โบราณสถานปราสาทช่างปี่ และหลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบ” “กิจกรรมฝึกปฏิบัติการนำชมพิพิธภัณฑ์ชุมชนช่างปี่และโบราณสถานปราสาทช่างปี่” พร้อมด้วย “การอนุรักษ์และจัดทำทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ” และ “กิจกรรมฝึกปฏิบัติการอนุรักษ์และจัดทำทะเบียนวัตถุ ศิลปวัตถุ ประเภทหิน โลหะ ดินเผา และไม้”

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาและประชาชน ได้รับองค์ความรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุดและยั่งยืน
ในภาพอาจจะมี 16 คน, รวมถึง Rassarin Chatthongpisut, Yotsaporn Watchrachaiprasit และ อุดมลักษณ์ ประชุมรักษ์, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน