(15ม.ค.63) อาจารย์รัชดา ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และทีมบุคลากร ในนามหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ศิลปกรรมท้องถิ่นของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มที่ 8 นครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 1/2563 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


การประชุมติดตามการดำเนินงานฯ ครั้งนี้ ได้ประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 8 นครชัยบุรินทร์ และแนวทางการจัดประชุมภาคีหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2563 เพื่อวางแผน พัฒนาการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในการป้องกันแก้ไขปัญหาการทำลายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น