เนื่องในโอกาสเทศกาลวันปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ขอเชิญประชาชนเข้าสักการะเยี่ยมชมพระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดสุรินทร์
๑. พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต
๒. พระอวโลกิเตศวร
๓.พระสุริยประภา
๔. พระจันทรประภา
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์
เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ ๒๘ ธ.ค.๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๖๓ (*ยกเว้นวันจันทร์ที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๒)
เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
เข้าชมฟรีโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
ข้อมูลโดย: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ กรมศิลปากร