สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอขอบคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุนและเข้าร่วมโครงการพิธีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2562 ทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง

การจัดงาน “ประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2562” ครั้งนี้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมนำเครื่องจูน เครื่องแซน มาประกอบพิธี ซึ่งภายในงานมีการประกอบพิธีสงฆ์ พิธีบวงสรวงแซนโฎนตา และพิธีแซนโฎนตา เพื่อรักษาและสืบทอดวิถีปฏิบัติประเพณีดั้งเดิมของชาวสุรินทร์ ให้คนรุ่นหลังเห็นถึงความสำคัญประเพณีแซนโฎนตา ตลอดจนการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณของ ม.รภ.สร. ทั้งในอดีตและปัจจุบัน คลิกชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่