Monthly Archives: กันยายน 2019

ประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2562

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอขอบคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุนและเข้าร่วมโครงการพิธีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2562 ทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง การจัดงาน "ประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2562" ครั้งนี้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมนำเครื่องจูน เครื่องแซน มาประกอบพิธี ซึ่งภายในงานมีการประกอบพิธีสงฆ์ พิธีบวงสรวงแซนโฎนตา และพิธีแซนโฎนตา เพื่อรักษาและสืบทอดวิถีปฏิบัติประเพณีดั้งเดิมของชาวสุรินทร์ ให้คนรุ่นหลังเห็นถึงความสำคัญประเพณีแซนโฎนตา ตลอดจนการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณของ ม.รภ.สร. ทั้งในอดีตและปัจจุบัน คลิกชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

By |2019-09-24T13:09:31+07:00กันยายน 23rd, 2019|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|ปิดความเห็น บน ประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2562

ระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมจังหวัดสุรินทร์

  จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความโดดเด่นในเรื่องแหล่งโบราณคดี และเป็นแหล่งอารยธรรมขอมที่สำคัญที่หนึ่งในประเทศไทย ทั้งนี้พระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พุทธศักราช 2504  กรมศิลปากรได้ ทำการขึ้นทะเบียนโบราณสถานและโบราณวัตถุ ในจังหวัดสุรินทร์ 30 กว่าแหล่งที่ปรากฏข้อมูลใน ฐานข้อมูลโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากร ตามความในพระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พุทธศักราช 2504 ในมาตรา 14, 15, 16, 18  ให้ มีการสำรวจ เพื่อแจ้งสภาพของโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากร เช่น ชำรุด สูญหาย เป็นต้น เพื่อให้เกิดดำเนินการซ่อมแซม อนุรักษ์และสงวนรักษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในทาง โบราณคดี หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินโครงการตามแผนงานมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การติดตามเฝ้าระวัง สร้างความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มเครือข่าย เป็นต้น ทั้งนี้ได้รวบรวมแหล่งข้อมูลดังกล่าวถือว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ การบริหารจัดการ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ในบทบาททั้งการอนุรักษ์และงานวิชาการ ซึ่งสามารถบูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่อการนำไปใช้ได้อย่างหลากหลายและประสิทธิภาพจึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล เพื่อการเผยแพร่การดำเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จะนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยอนุรักษ์ในแต่ละจังหวัดและหน่วยงานในเครือข่าย ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการรวบรวมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูล ที่จะก่อให้เกิดฐานข้อมูลด้านแหล่งศิลปกรรมเบื้องต้น ในการวางแผนการอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งโบราณสถานในท้องถิ่น ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ อันจะก่อให้เกิดผลด้านบวกต่อการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจของคนในชุมชนท้องถิ่น ต่อไป ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์   <<<  กดคลิ๊กดูเพิ่มเติมได้ที่นี้      

By |2019-11-19T16:21:25+07:00กันยายน 10th, 2019|Categories: ข่าวสารและกิจกรรม|ปิดความเห็น บน ระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมจังหวัดสุรินทร์

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.