วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณหน้าค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทน ร่วมจัด ขบวนช้างกับพระพุทธศาสนา (พุทธประวัติ) พญาช้างปาลิไลยกะ และขบวนช้างเผือกพร้อมเครื่องสูง เพื่อเข้าร่วมแห่ในงาน “มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๒” การจัดงาน “มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๒” ครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของประชาชนชาวไทยในการบำรุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์