วันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ อาจารย์รัชดา ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๕ และศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปิยา ทาปทา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องสัตตบงกช ชั้น ๔ อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี