วันนี้ (24พ.ค.62) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์รัชดา ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร สศว. ลงพื้นที่จัดโครงการอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้ เรื่องการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ปราสาทภูมิโปน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นางสาวมยุรี สุวรรณราช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดม รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดม กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยทีมวิทยากรประกอบด้วย นายพิชัย สิงห์ชัย ข้าราชการบำนาญ นายทศ แม่นผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดม นายกิตติพงษ์ สนเล็ก หัวหน้ากลุ่มโบราณคดีสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา และนางสาวอรุณี แซ่เล้า หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาปราสาทภูมิโปน

(ช่วงบ่าย) คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน นักเรียน เยาวชน และผู้เข้าร่วมโครงการ ลงพื้นที่ศึกษาการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์โบราณสถาน “ปราสาทภูมิโปน” เพื่อกระตุ้นให้คนในชุมชนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ รัก หวงแหนแหล่งโบราณสถานและโบราณคดี “ปราสาทภูมิโปน” และได้ทราบประวัติความเป็นมา อันจะเป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป