วันนี้ (13 พ.ค.62) อาจารย์รัชดา ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยทีมบุคลากร สศว. ต้อนรับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่ม 8 (นครชัยบุรินทร์) ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ เพื่อประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่ม 8 “นครชัยบุรินทร์” ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโดย หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ให้มีการพัฒนาการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในการป้องกันแก้ไขปัญหาการทำลายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น พร้อมได้ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ ให้เป็นไปอย่างมีระบบและเกิดประสิทธิภาพ

โดยในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน มี ผศ.พิทักษ์ชัย จัตุชัย รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในการประชุม และมีพิธีมอบของขวัญแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกระหว่างหน่วยงาน

ทั้งนี้ มีการนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ประจำปี 2561 แผนงานที่ 1 – 4 กลุ่ม 8 “นครชัยบุรินทร์” และแนวทางการจัดประชุมภาคีหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2563