สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดย อาจารย์รัชดา ธนูศิลป์ หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยบุคลากร
เดินทางเข้าร่วมการประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา จ.สงขลา จัดโดย หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติศิลปกรรมท้องถิ่นทั่วประเทศให้เกิดการประสานงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการทำลาย และติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
โดยในงานได้รับเกียรติจาก นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน โดยมี อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีพิธีมอบโล่ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่หน่วยอนุรักษ์ทั่วประเทศทั้ง 18 หน่วย ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์ อัศวจุฬามณี ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้รับพิจารณาคัดเลือกจาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขึ้นรับมอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562
ทั้งนี้ มีการเสวนาในหัวข้อ ” วิถีการทำงานเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติและศิลปกรรมของชุมชนกับส่วนราชการ ” ฝึกปฎิบัติการใช้ระบบฐานข้อมูลแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ทั้งประเทศ และเข้าชมอุทยานธรณีสตูล เขตข้ามกาลเวลาเขาโต๊ะหงาย องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน และเข้าชมการทำผ้าบาติกที่ “ปันหยาบาติก” และพิธีมอบธงการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีภาคีหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2563 เจ้าภาพครั้งต่อไปคือ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์