สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์ อัศวจุฬามณี ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้รับพิจารณาคัดเลือกจาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขึ้นรับมอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562