ประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 8 (นครชัยบุรินทร์) ครั้งที่2/2561

วันนี้ 23 สิงหาคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดย นางนิมิตรา บุตรกันหา รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมนายอนุชา ถือสมบัติ นายเอกราช สร้อยจิตร และนางสาวนุชสรา พันแก้ว นักวิชาการศึกษา ในนามหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 8 (นครชัยบุรินทร์) ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ เพื่อติดตาม และแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์