งานประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2561

วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดย ผศ.ดร.ธนศักดิ์ อัศวจุฬามณี รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายเอกราช สร้อยจิตร และนางสาวนุชสรา พันแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาการทำลายและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ภายใต้การจัดงานประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2561 เพื่อ กระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและท้องถิ่นทั่วประเทศ ณ จังหวัดจันทบุรี