โครงการอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การปฏิบัติในระดับท้องถิ่น

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ ร่วมโครงการอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ซึ่งจัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินเพื่ออนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟู คุณภาพสิ่งแวดล้อมและศิลปกรรม ให้เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตามแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว รวมทั้งขยายความร่วมมือไปยังเครือข่ายภาคส่วนต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเเรม มิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร