๑) หลักเกณฑ์ด้านแหล่งศิลปกรรม

เกณฑ์ข้อที่ ๑ เป็นผลงานชิ้นเอกจากอัจฉริยภาพการสร้างสรรค์ของมนุษย์

เกณฑ์ข้อที่  ๒ เป็นการแสดงถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงคุณค่าของมนุษย์ตามกาลเวลา  หรือในวัฒนธรรมด้านใดด้านหนึ่งของโลก  ในการพัฒนาด้านสถาปัตยกรรม  หรือทางเทคโนโลยี ศิลป สถาปัตยกรรมโบราณ การออกแบบผังเมือง หรือการออกแบบภูมิทัศน์

เกณฑ์ข้อที่ ๓ เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว

เกณฑ์ข้อที่  ๔ เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของประเภทอาคาร  สิ่งก่อสร้าง  งานสถาปัตยกรรม หรือผลงานทางเทคโนโลยี หรือภูมิทัศน์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาที่ส าคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

เกณฑ์ข้อที่  ๕ เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของวัฒนธรรมมนุษย์ ขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งสถาปัตยกรรม วิธีการก่อสร้าง  หรือการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเสื่อมสลายได้ง่ายจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมตามกาลเวลา

เกณฑ์ข้อที่  ๖ เป็นผลงานที่มีความสัมพันธ์โดยตรง  หรืออย่างเป็นรูปธรรม  กับเหตุการณ์หรือประเพณีที่ยังด ารงอยู่  แนวคิด  ความเชื่อ  งานศิลปะ หรือวรรณกรรม ที่มีความส าคัญมาก (การใช้เกณฑ์ข้อนี้ควรใช้ร่วมกับเกณฑ์ข้ออื่นอีกอย่างน้อย ๑ ข้อ)

๒) หลักเกณฑ์ด้านแหล่งธรรมชาติ

เกณฑ์ข้อที่  ๑ เป็นพื้นที่ที่มีปรากฏการณ์สุดยอดทางธรรมชาติ  หรือเป็นพื้นที่ที่มีความงามตามธรรมชาติที่โดดเด่นและมีความส าคัญด้านสุนทรียภาพ

เกณฑ์ข้อที่ ๒ เป็นตัวอย่างที่โดดเด่น แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนส าคัญในประวัติศาสตร์ของโลก  (earth history) รวมถึงบันทึกของชีวิต  (record of life) กระบวนการส าคัญทางธรณีวิทยาที่ยังด าเนินอยู่อย่างต่อเนื่องในพัฒนาการของภูมิลักษณ์ (landforms) หรือ ลักษณะส าคัญทางธรณีสัณฐานหรือภูมิลักษณวรรณา (geomorphic or physiographic features)

เกณฑ์ข้อที่  ๓ เป็นตัวอย่างที่โดดเด่น  แสดงให้เห็นถึงกระบวนการทางนิเวศวิทยาและชีววิทยาที่ส าคัญในวิวัฒนาการและพัฒนาการของพื้นแผ่นดิน  น้ าจืด  ระบบนิเวศชายฝั่ง  ระบบนิเวศทางทะเล และ ชุมชนของพืชและสัตว์

เกณฑ์ข้อที่  ๔ เป็นถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติที่ส าคัญ  และมีคุณค่าที่สุดส าหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งที่ตั้ง  (in situ conservation) รวมถึงถิ่นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตที่ถูกคุกคาม ซึ่งมีคุณค่าโดดเด่นในแง่ของวิทยาศาสตร์ หรือการอนุรักษ์๕๗

เกณฑ์ข้อที่  ๕ เป็นผลงานที่มีความสัมพันธ์โดยตรง  หรืออย่างเป็นรูปธรรม  กับเหตุการณ์หรือประเพณีที่ยังด ารงอยู่  แนวคิด  ความเชื่อ  งานศิลปะ หรือวรรณกรรม ที่มีความส าคัญมาก(การใช้เกณฑ์ข้อนี้ควรใช้ร่วมกับเกณฑ์ข้ออื่นอีกอย่างน้อย ๑ ข้อ)