สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เลขที่ 186 หมู่ 1 ถ.สุรินทร์-ปราสาท
ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โทรศัพท์ 044-515-227
email: artsandculturesrru@gmail.com