แผนงานที่ 1 การบริหารหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กิจกรรมประกอบด้วย

1) งานคณะกรรมการคณะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการประจำหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

2) งานสำรวจ ตรวจสอบ และติดตามปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

3) การจัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

4) งานขยายเครือข่ายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในท้องถิ่น

5) การติดตามผลการดำเนินงาน

 

แผนงานที่ 2 การประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม กิจกรรมประกอบด้วย

1) การศึกษา สำรวจ วิเคราะห์พื้นที่ที่มีคุณค่า ควรแก่การประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

2) การประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

 

แผนงานที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของหน่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กิจกรรมประกอบด้วย

1) การจัดทำนโยบาย แผนงาน แนวทาง มาตรการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

2) การสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม อาทิ การอบรม การประชุม สัมมนา การประชุมทางวิชาการ

3) การพัฒนาศักยภาพของหน่วยอนุรักษ์ฯ

 

แผนงานที่ 4 การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกิจกรรมประกอบด้วย

จัดทำข้อมูลตามระบบเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม Cultural Environment Conservation System : (CECS)

ปัจจุบัน มีหน่วยอนุรักษืสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 76 จังหวัด ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 29 แห่ง โรงเรียน 42 แห่ง สถาบันการพลศึกษา 3 แห่ง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 2 แห่ง