ทำเนียบบุคลากร
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวัส อินทวี
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล สนิทสันเทียะ
รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

นายเอกราช สร้อยจิตร
เจ้าหน้าที่่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
จังหวัดสุรินทร์

นางสาวนุชสรา พันแก้ว
เจ้าหน้าที่่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
จังหวัดสุรินทร์